ویژگی ها:

  1. شما می توانید به داشبورد دسترسی داشته باشید.
  2. شما می توانید اطلاعات خود را بروز کنید.
  3. شما می توانید دیدگاه بنویسید.
  4. غیره.